Välkommen på Kristinestads kyrkliga samfällighets sidor

Kristinestads kyrkliga samfällighet består av två församlingar: Kristinestads svenska och Kristinestads finska. Församlingarna är verksamhetsmässigt självständiga och leds av kyrkoherden och församlingsrådet.

Samfälligheten betjänar församlingarna genom att sköta om ekonomin, personalärenden, fastigheterna förutom församlingshemmen, begravningsväsendet och dataförvaltningen. Högsta beslutande organet i samfälligheten är gemensamma kyrkofullmäktige som väljs vart fjärde år och består av 21 ledamöter.

Kyrkliga samfälligheten hade drygt 5700 medlemmar 31.12.2015.

 

Kristinestads kyrkliga samfällighet lediganslår en tjänst som

FÖRVALTNINGSCHEF

Förvaltningschefen sköter för samfällighetens ekonomi. Av sökande förutsätts ekonom-, tradenom- eller merkonomutbildning. Den som antas till tjänsten skall vara förtrogen med redovisning samt handhavandet av ekonomiska och administrativa angelägenheter. Prövotiden är sex månader. Till ansökan bifogas CV och rekomendationer.

Arbetet inleds så snart som möjligt eller enligt överenskommelse

Ansökningar riktas till:

Gemensamma kyrkorådet i Kristinestads kyrkliga samfällighet

PB 59, 64 101 Kristinestad. (märk kuvertet ”ansökan förv.chef”)

 

Ansökningarna kan också sändas per epost till:

Gem.kyrkorådets ordförande, e-post: daniel.norrback@evl.fi

Mera upplysningar ger Daniel Norrback 040-5862370.

Ansökningstiden förlängd till 28.2.2019 kl 16:00.

Instruktion för förvaltningschef

 

 

Kyrkliga samfälligheten anställer också en fastighetsskötarare

Se Aktuellt.